Usprawnianie Pracy Instalacji Odsiarczania Spalin

Nasza firma zajmuje się  usprawnianiem procesu odsiarczania spalin realizowanego metodą mokrą wapienno - gipsową.

Stosowanie technologii opracowanej przez Megmar, wraz z odpowiednio dobranymi  dla danej instalacji mieszaninami chemicznymi, pozytywnie wpływa na sprawność odsiarczania spalin. Poza eliminacją wytrącania osadów twardych, brakiem uszkodzeń wykładziny, w układzie możliwe jest utrzymanie wysokiej wydajności pomp cyrkulacyjnych, czego konsekwencją jest utrzymanie wysokiej sprawności odsiarczania. Dodatkowym efektem stosowania technologii Megmar jest  zmniejszenie emisji, zarówno SO2, jak i NOX.

 • Ograniczanie wytrącania się osadów twardych w absorberze I.O.S.

  Nasza firma  opracowała kompozycję chemiczną minimalizującą wytrącanie się osadów twardych w absorberach I.O.S.. niewpływającą negatywnie na proces krystalizacji gipsu, który ma decydujący wpływ na właściwości, jakość i możliwości dalszego wykorzystania gipsu.
  Zastosowanie naszego preparatu w znacznym stopniu skraca przestoje planowane i eliminuje przestoje awaryjne instalacji odsiarczania spalin, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie przychodu zakładu produkcyjnego.

  Pozytywne właściwości stosowania technologii Megmar, pozwala uzyskać korzystne efekty ekonomiczne w postaci oszczędności finansowych, wynikających z eliminacji:

  • czyszczenia mechanicznego układu IOS,
  • uszkodzeń mechanicznych wewnętrznej wykładziny wieży absorpcyjnej, spowodowanych czyszczeniem mechanicznym,
  • uszkodzeń samoistnych wykładziny spowodowanych odpadaniem skrystalizowanego gipsu,
  • uszkodzeń mieszadeł absorbera spowodowanych opadaniem fragmentów skrystalizowanego gipsu,
  • uszkodzeń sit ssawnych pomp cyrkulacyjnych,
  • uszkodzeń uszczelnień przepustnic ssawnych pomp cyrkulacyjnych,
  • blokowania się hydrocyklonów gipsu.

  Dodatkowo w naszej ofercie posiadamy  neutralizator piany w zawiesinie gipsowej.  Środek ten wykazuje silne działanie, nawet przy niewielkich dawkach podawanych do układu. Jego zużycie jest o co najmniej  30% mniejsze, niż innych dostępnych na rynku odpieniaczy. Jest ekologiczny, niemutogenny i bezpieczny dla ludzi.

 • Zmniejszenie emisji SO2 I NOX

  Badania wykazały, że zastosowanie naszego preparatu, podawanego bezpośrednio do absorbera, oprócz poprawy sprawności odsiarczania spalin, tj. zmniejszenia emisji SO2, wpływa także na zmniejszenie emisji NOX.

  Zastosowanie naszego preparatu usprawniającego proces odsiarczania spalin eliminuje konieczność  podawania do Instalacji Odsiarczania Spalin kwasów organicznych takich, jak: kwas mrówkowy czy kwas adypinowy, stosowanych w celu poprawy sprawności usuwania SO2 z gazów odlotowych.

  Dodatkowo dzięki właściwościom naszego preparatu w absorberze I.O.S. dochodzi także do pochłaniania znajdujących się w spalinach tlenków azotu, dzięki czemu nie ma konieczności instalowania na drodze gazów spalinowych kosztownych instalacji usuwających NOx, takich jak np. instalacja do selektywnej redukcji niekatalitycznej SCNR.  Wymaga ona wtryskiwania do komory spalania amoniaku lub mocznika, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

  Stosowanie produkowanych przez nas preparatów nie wymaga instalowania żadnej skomplikowanej instalacji dozującej. Preparaty podawane są bezpośrednio do instalacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone